Strategisch meerjarenplan

Stichting Pensioenregister heeft een strategisch meerjarenplan geformuleerd voor de periode 2022 - 2025 met zes strategische speerpunten. Een plan waarin (het belang van) de burger centraal staat. De speerpunten vormen de leidraad voor het handelen van de uitvoeringsorganisatie.

1. Invullen rol data-hub

Alleen het presenteren van gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl voldoet niet meer aan de behoeften en verwachtingen in de huidige maatschappij. Waar jaren geleden is gestart met het doel om dé website te worden, ziet het bestuur nu naast dé website het doel om deze gegevens, onder de regie van de burger, te ontsluiten. Dit realiseren is een speerpunt voor de komende jaren.

2. Verbeteren effectiviteit communicatie naar burger

Met de lancering van het vernieuwde MPO eind april 2021, is een grote stap gezet naar een verbeterde website. De website is meer visueel gemaakt en we bieden relevante, doelgroepspecifieke informatie. Daarnaast is eind oktober ‘21 de Engelse versie van MPO gelanceerd. Maar er zijn nog genoeg ideeën over om de effectiviteit van de communicatie naar de burger verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Informatie verder op maat aangeboden aan de bezoeker.
  • Peer-to-peer vergelijkingen.
  • Een eigen ‘kluis’ om derde en vierde pijler aan te vullen.

3. Strategische samenwerking met sector en daarbuiten

Het bestuur is zich in toenemende mate bewust van het feit dat er buiten het Pensioenregister allerlei ontwikkelingen (kunnen) zijn die waardevol zijn om bij aan te sluiten. Zowel op technisch als pensioeninhoudelijk vlak. Uiteindelijk altijd met het doel dat de burger er beter van wordt.

4. Completeren informatie op MPO

We stellen: “MPO biedt hét totaaloverzicht op het gebied van pensioen”. Dat is nog niet geheel juist. Op pensioengebied ontbreekt er nog best iets op MPO. Het bestuur blijft dus streven naar een totaaloverzicht voor de burgers.

5. Interactie met politieke besluitvorming. Met expliciet aandacht voor de Wet toekomst pensioenen

Het bestuur realiseert zich dat zij geen wetgever is, maar wil tegelijkertijd meer dan in het verleden aansluiten bij de politieke besluitvorming. Gevraagd en ongevraagd adviseren; in een vroegtijdig stadium meedenken; een open lijn met de wetgevers; halen en zeker ook brengen. Het bestuur is ervan overtuigd dat zij relevante zaken kan inbrengen en dat het helpt in de eigen bedrijfsvoering wanneer nieuwe ontwikkelingen vroeg bekend zijn. Ook wordt voor nieuwe ontwikkelingen, door middel van een uitvoeringstoets, de impact voor (de uitvoering van) het Pensioenregister in kaart gebracht. Hiermee is uiteindelijk het belang van de burger gediend.

Het pensioenakkoord is nu concreet onderdeel van de politieke besluitvorming en heeft geleid tot de conceptwet Toekomst pensioenen. De verdere definiëring van deze wet zal in de komende jaren plaatsvinden, waarbij het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden.

6. Governance

De governance is op verschillende manieren een speerpunt in de voorliggende periode. Vanuit het pensioenregister zelf omdat zij:

  1. Een onafhankelijk bestuursbureau wil inrichten en
  2. De lopende contracten met het consortium aflopen per ultimo 2022. Tijdig moet worden gewerkt aan de invulling van de nieuwe contractperiode. Het bestuur heeft hiervoor een kwartiermaker aangesteld.

Naast de eigen ambitie op het terrein van governance is ook de lopende discussie met SZW van invloed op de governance. De relatie tussen SPR en SZW wordt herijkt. De rol van SVB wordt in die discussie ook geraakt. Onderdeel van het definiëren van de relaties zijn ook financiële afspraken vanaf 2023.